Subscribe to RSS - 陸川

您在這裡

陸川

梁麗娜

漢語拼音
Liang LiNa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1985
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

羅日新

漢語拼音
Luo Rixin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1992/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

溫卡華

漢語拼音
Wen Kahua
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

呂德松

漢語拼音
Lv Desong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1948 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丘小雄

漢語拼音
Qiu Xiaoxiong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/10
出生地
政黨 入黨時間
1975/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註