Subscribe to RSS - 蠡縣

您在這裡

蠡縣

張澤峰

漢語拼音
Zhang Zefeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張明

漢語拼音
Zhang Ming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王志杰

漢語拼音
Wang Zhijie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1999/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

崔亞東

漢語拼音
Cui Yadong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副總警監警銜

李之璉

漢語拼音
Li Zhilian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1913 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟慶山

漢語拼音
Meng Qingshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1906 / 5
死亡
1969 / 2
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王鳳齋

漢語拼音
Wang Fengzhai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1896 / 5
死亡
1961 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1928
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉釗

漢語拼音
Liu Zhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924
死亡
2001
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬小六

漢語拼音
Ma Xiaoliu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 4
死亡
1993 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1958/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧春房

漢語拼音
Lu Chunfang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面