Subscribe to RSS - 石首

您在這裡

石首

莫高義

漢語拼音
Mo Gaoyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉德彬

漢語拼音
Liu DeBin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914 / 6
死亡
2017 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1930/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁忠漢

漢語拼音
Ding Zhonghan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳代平

漢語拼音
Chen Daiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅振邦

漢語拼音
Fu zhenbang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1975 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頓星雲

漢語拼音
Dun Xingyun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1912
死亡
1985 / 1
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1930/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名頓新銀,曾用名頓興雲

宋一平

漢語拼音
Song Yiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
其他
留學國家
俄國
出生
1916
死亡
2005 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1929
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名田道文。

傅傳作

漢語拼音
Fu Chuanzuo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1914 / 8
死亡
1982 / 8
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1930/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
空軍少將軍銜

王尚榮

漢語拼音
Wang Shangrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1915 / 4
死亡
2000 / 4
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名王尚寅

劉精松

漢語拼音
Liu Jingsong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1933 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1951/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名劉成竹