Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

莊尚標

漢語拼音
Zhuang Shangbiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師,享受國務院政府特殊津貼

張黎明

漢語拼音
Zhang Liming
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王祥明

漢語拼音
Wang Xiangming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李吟

漢語拼音
Li Yin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1983
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李建明

漢語拼音
Li JianMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王懷民

漢語拼音
Wang Huaimin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

別必雄

漢語拼音
Bie Bixiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/8
共青團
正副處級
特殊關係 備註
2020年9月,別必雄涉嫌嚴重違紀和職務違法,接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。

徐曉春

漢語拼音
Xu XiaoChun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1934 / 3
死亡
2017 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1951/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張首映

漢語拼音
Zhang ShouYing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅永國

漢語拼音
Fu YongGuo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面