Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

喻林祥

漢語拼音
Yu Linxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1960/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

熊輝銀

漢語拼音
Xiong Huiyin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張昌爾

漢語拼音
Zhang Changer
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
在職研究生學歷、博士

賈富坤

漢語拼音
Jia Fukun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1958/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧道坤

漢語拼音
Deng Daokun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃遠志

漢語拼音
Huang Yuanzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究生肄業

干以勝

漢語拼音
Gan Yisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王光

漢語拼音
Wang Guang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1930 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧樂山

漢語拼音
Lu Leshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1917
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王生鐵

漢語拼音
Wang Shengtie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面