Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

張懷念

漢語拼音
Zhang Huainian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/6
出生地
政黨 入黨時間
1949/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊德清

漢語拼音
Yang Deqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1963/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孔瑛

漢語拼音
Kong Ying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅有禮

漢語拼音
Luo Youli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1940
死亡
2003 / 11
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1957
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

雷元亮

漢語拼音
Lei Yuanliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉愛群

漢語拼音
Ye Aiqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何為榮

漢語拼音
He Weirong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1949 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1966
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫金龍

漢語拼音
Sun Jinlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉永富

漢語拼音
Liu Yongfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
法學專業

彭開宙

漢語拼音
Peng Kaizhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
退休

頁面