Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

向忠發

漢語拼音
Xiang Zhongfa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1880
死亡
1931 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1931/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
又名仲發,化名楊特生

夏文法

漢語拼音
Xia Wenfa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
其他
留學國家
俄國
出生
死亡
1929 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生年月不詳;原名易自友,又名夏桂林

夏邦銀

漢語拼音
Xia Bangyin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 1
死亡
2001 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1955/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/6
共青團
特殊關係 備註

陸沉

漢語拼音
Lu Chen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1900
死亡
1941
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1921
共青團
特殊關係 備註
原名盧斌,又名盧崧,字吉珊

趙斌

漢語拼音
Zhao Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢瑛

漢語拼音
Qian Ying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
其他
留學國家
俄國
出生
1903 / 5
死亡
1973 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1927
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名彭友姑、陳萍

屠光紹

漢語拼音
Tu Guangshao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡傳炎

漢語拼音
Hu Chuanyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

秦衛江

漢語拼音
Qin Weijiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣謨祥

漢語拼音
Jiang Moxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面