Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

王乘

漢語拼音
Wang Cheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范銳平

漢語拼音
Fan Ruiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1966 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
正副處級
特殊關係 備註
留學新加坡。

何建中

漢語拼音
He Jianzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
特殊關係 備註
2014/4違反中央八項規定精神而被給予黨政紀處分

陳康

漢語拼音
Chen Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1910 / 4
死亡
2002 / 5
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1930/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳緒國

漢語拼音
Cchen xuguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳超

漢語拼音
Wu Chao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱虹

漢語拼音
Zhu hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉長銀

漢語拼音
Liu Changyin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉卓明

漢語拼音
Liu Zhuoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
劉華清之子。

劉曉琨

漢語拼音
Liu Xiaokun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面