Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

向斌

漢語拼音
Xiang Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳偉

漢語拼音
Wu Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁焰章

漢語拼音
Ding YanZhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

童國華

漢語拼音
Tong GuoHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

齊政

漢語拼音
Qi Zheng
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1931
死亡
2019 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅照輝

漢語拼音
Luo Zhaohui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

史正江

漢語拼音
Shi Zhengjiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭岡

漢語拼音
Peng Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝俊

漢語拼音
Xie Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐良才

漢語拼音
Xu Liangcai
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面