Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

林上元

漢語拼音
Lin Shangyuan
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1924 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
民革黨派

陶正明

漢語拼音
Tao Zhengming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1984年至1985年參加中越邊境作戰。

廖可鐸

漢語拼音
Liao Keduo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周和平

漢語拼音
Zhou Heping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

柯漢民

漢語拼音
Ke Hanmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張建南

漢語拼音
Zhang Jiannan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官,二級高級檢察官

傅奎

漢語拼音
Fu Kui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉偉

漢語拼音
Liu Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1978/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

彭清華

漢語拼音
Peng Qinghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹秘書
備註

戴均良

漢語拼音
Dai Junliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面