Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

陳正祥

漢語拼音
Chen Zhengxiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

畢華

漢語拼音
Bi Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

朱厚倫

漢語拼音
Zhu Houlun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

金鵬

漢語拼音
Jin Peng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2000/7
出生地
政黨 入黨時間
2001/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張澍

漢語拼音
Zhang Shu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2005/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

鄒霞

漢語拼音
性別 年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

吳朝安

漢語拼音
Wu Chaoan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1994/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
高級經濟師

傅振邦

漢語拼音
Fu zhenbang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1975 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

何雄

漢語拼音
He Xiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

吳燕生

漢語拼音
Wu Yansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1989/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面