Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

廖永遠

漢語拼音
Liao Yongyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015/3,涉嫌嚴重違紀違法,接受組織調查;2015/6/15 被開除中共黨籍;201611/3,山東德州市中級人民法院一審公開開庭審理廖永遠受賄、巨額財產來源不明案。法庭宣布擇期宣判。

夏紅民

漢語拼音
Xia Hongmin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃關春

漢語拼音
Huang Guanchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/9
共青團
正副處級
特殊關係 備註

夏曉鷗

漢語拼音
Xia Xiaoou
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉身利

漢語拼音
Liu Shenli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

吳恒權

漢語拼音
Wu Hengquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅德輝

漢語拼音
Fu Dehui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧波清

漢語拼音
Deng Poqing
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

劉漢濱

漢語拼音
Liu Hanbin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
特殊關係 備註

胡旺林

漢語拼音
Hu Wanglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面