Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

楊晉柏

漢語拼音
Yang Jinbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1994/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾曉東

漢語拼音
Zeng Xiaodong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 12
死亡
2014 / 6
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1963/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盛茂林

漢語拼音
Sheng Maolin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃進

漢語拼音
Huang Jin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

曹國永

漢語拼音
Cao Guoyong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
特殊關係 備註

胡樹祥

漢語拼音
Hu Shuxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
特殊關係 備註

李培根

漢語拼音
Li Peigen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1948
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
退休

李金林

漢語拼音
Li Jinlin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

劉偉

漢語拼音
Liu Wei 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
訪問學者
留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

廖永遠

漢語拼音
Liao Yongyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015/3,涉嫌嚴重違紀違法,接受組織調查;2015/6/15 被開除中共黨籍;201611/3,山東德州市中級人民法院一審公開開庭審理廖永遠受賄、巨額財產來源不明案。法庭宣布擇期宣判。

頁面