Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

汪玉

漢語拼音
Wang Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1987/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
特殊關係 備註
海軍少將

王小鳴

漢語拼音
Wang Xiaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁忠漢

漢語拼音
Ding Zhonghan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁偉年

漢語拼音
Liang Weinian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/9
共青團
正副處級
特殊關係 備註

梁惠玲

漢語拼音
Liang Huiling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石正露

漢語拼音
Shi Zhenglu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮世平

漢語拼音
Feng Shiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

萬勇

漢語拼音
Wan Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖天亮

漢語拼音
Xiao Tianliang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1979
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳社洲

漢語拼音
Wu Shezhou 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面