Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

黃楚平

漢語拼音
Huang Chuping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

魯亞

漢語拼音
Lu Ya
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

紀海泉

漢語拼音
Ji Haiquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏山忠

漢語拼音
Wei Shanzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

解暢

漢語拼音
jie chang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1969/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

商亞恆

漢語拼音
Shang Yaheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1967
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

江金權

漢語拼音
Jiang Jinquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁華智

漢語拼音
Yuan Huazhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何仁學

漢語拼音
He Renxue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙飛

漢語拼音
Zhao Fei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面