Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

鄭鴻

漢語拼音
Zheng Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
持有上市公司獨立董事任職資格證書

劉宏武

漢語拼音
Liu Hongwu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1989/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

崔永輝

漢語拼音
Cui Yonghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1970 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
會計師

孫向東

漢語拼音
Sun Xiangdong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳東登

漢語拼音
Chen DongDeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

莫高義

漢語拼音
Mo Gaoyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳作松

漢語拼音
Chen Zuosong
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳喜鏵

漢語拼音
Wu Xihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1968 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張勛輝

漢語拼音
Zhang Xunhui
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬小潔

漢語拼音
Ma Xiaojie
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1989/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面