Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

張翔

漢語拼音
Zhang Xiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉鵬

漢語拼音
Liu Peng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
"職級:正部級 從政前職業:大學教師(力學) 特別身分:共青團中央/地方幹部"

王東進

漢語拼音
Wang Dongjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周慕冰

漢語拼音
Zhou Mubing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶榮貴

漢語拼音
Nie Ronggui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1932 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程世峨

漢語拼音
Cheng Shie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1962/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳光國

漢語拼音
Chen Guangguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李玉光

漢語拼音
Li Yuguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1953 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1969/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派人士

張曉蘭

漢語拼音
Zhang Xiaolan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

蒙進喜

漢語拼音
Meng Jinxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1961/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面