Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

桂全智

漢語拼音
Gui Quanzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1943
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張翔

漢語拼音
Zhang Xiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉鵬

漢語拼音
Liu Peng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
"職級:正部級 從政前職業:大學教師(力學) 特別身分:共青團中央/地方幹部"

王東進

漢語拼音
Wang Dongjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周慕冰

漢語拼音
Zhou Mubing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶榮貴

漢語拼音
Nie Ronggui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1932 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程世峨

漢語拼音
Cheng Shie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1962/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳光國

漢語拼音
Chen Guangguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李玉光

漢語拼音
Li Yuguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1953 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1969/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派人士

張曉蘭

漢語拼音
Zhang Xiaolan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面