Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

劉本成

漢語拼音
Liu Bencheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1967 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

童明康

漢語拼音
Tong Mingkang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王顯剛

漢語拼音
Wang Xiangang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尹家緒

漢語拼音
Yin Jiaxu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
特殊關係 備註

董奇

漢語拼音
Dong Qi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

易紅

漢語拼音
Yi Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李曉紅

漢語拼音
Li Xiaohong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1959 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梅宏

漢語拼音
Mei Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉力娜

漢語拼音
Ye Lina
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

任麗娟

漢語拼音
Ren Lijuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面