Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

陶長海

漢語拼音
Tao Zhanghai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

張黎鴻

漢語拼音
Zhang Lihong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1980/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周旭

漢語拼音
Zhou Xu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉強

漢語拼音
Liu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

夏祖相

漢語拼音
Xia Zuxiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉本成

漢語拼音
Liu Bencheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1967 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

童明康

漢語拼音
Tong Mingkang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王顯剛

漢語拼音
Wang Xiangang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尹家緒

漢語拼音
Yin Jiaxu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董奇

漢語拼音
Dong Qi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面