Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

袁本樸

漢語拼音
Yuan Benpu
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.土家族。

于天敏

漢語拼音
Yu Tianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李應紅

漢語拼音
Li Yinghong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1978/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
專業技術少將軍銜,教授、博士生導師。

張鳳鳴

漢語拼音
Zhang Fengming
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范承才

漢語拼音
Fan ChengCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陶長海

漢語拼音
Tao Zhanghai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

張黎鴻

漢語拼音
Zhang LiHong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1980/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周旭

漢語拼音
Zhou Xu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉強

漢語拼音
Liu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

夏祖相

漢語拼音
Xia Zuxiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面