Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

王新強

漢語拼音
Wang Xinqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1989/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革

徐代銀

漢語拼音
Xu DaiYin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李明清

漢語拼音
Li Mingqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任鴻斌

漢語拼音
Ren Hongbin
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
土家族

姜平

漢語拼音
Jiang Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁本樸

漢語拼音
Yuan Benpu
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.土家族。

于天敏

漢語拼音
Yu Tianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李應紅

漢語拼音
Li Yinghong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1978/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
專業技術少將軍銜,教授、博士生導師。

張鳳鳴

漢語拼音
Zhang Fengming
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范承才

漢語拼音
Fan ChengCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面