Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

熊雪

漢語拼音
Xiong Xu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/06
共青團
正副處級
特殊關係 備註

胡愛民

漢語拼音
Hu AiMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周旬

漢語拼音
Zhou Xun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

唐經天

漢語拼音
Tang JingTian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1983 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2008/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2013/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

曾凱

漢語拼音
Zeng Kai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊大可

漢語拼音
Yang DaKe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2005/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

段成剛

漢語拼音
Duan Chenggang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閆小培

漢語拼音
Yan Xiaopei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/4
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1989/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1989年5月加入致公黨。 留學英國。

張光軍

漢語拼音
Zhang Guangjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李波

漢語拼音
Li Bo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1972 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2004/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2007/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
美國歸僑

頁面