Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

楊大可

漢語拼音
Yang DaKe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2005/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

段成剛

漢語拼音
Duan Chenggang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閆小培

漢語拼音
Yan Xiaopei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1989年5月加入致公黨

張光軍

漢語拼音
Zhang Guangjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李波

漢語拼音
Li Bo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1972 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2004/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2007/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
美國歸僑

王新強

漢語拼音
Wang Xinqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1989/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民革成員。

徐代銀

漢語拼音
Xu DaiYin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李明清

漢語拼音
Li MingQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任鴻斌

漢語拼音
Ren Hongbin
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/08
出生地
政黨 入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜平

漢語拼音
Jiang Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面