Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

程福波

漢語拼音
Cheng Fubo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賴蛟

漢語拼音
Lai Jiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1972 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

戴明盟

漢語拼音
Dai Mingmeng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1971 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

熊雪

漢語拼音
Xiong Xu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡愛民

漢語拼音
Hu AiMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周旬

漢語拼音
Zhōu Xún
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

唐經天

漢語拼音
Tang JingTian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1983 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2008/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2013/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

曾凱

漢語拼音
Zeng Kai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊大可

漢語拼音
Yang DaKe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2005/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

段成剛

漢語拼音
Duan Chenggang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面