Subscribe to RSS - 騰沖

您在這裡

騰沖

李定達

漢語拼音
Li DingDa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

艾思奇

漢語拼音
Ai Siqi
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1910 / 3
死亡
1966 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名李生萱

馬子龍

漢語拼音
Ma Zilong
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1962/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1963/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註