Subscribe to RSS - 西安

您在這裡

西安

趙越讓

漢語拼音
Zhao Yuerang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/3
共青團
特殊關係 備註

白少康

漢語拼音
Bai Shaokang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭南寧

漢語拼音
Zheng Nanning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

房喻

漢語拼音
Fang Yu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

馬建

漢語拼音
Ma Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
日本
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

馬寧宇

漢語拼音
Ma Ningyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張丕民

漢語拼音
Zhang Pimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉維隆

漢語拼音
Liu Weilong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖懷遠

漢語拼音
Xiao HuaYuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中央黨校研究生學歷,研究員

曹冠群

漢語拼音
Cao Guanqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1917
死亡
2007 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面