Subscribe to RSS - 邵東

您在這裡

邵東

曾贊榮

漢語拼音
Zeng Zanrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李志超

漢語拼音
Li ZhiChao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
2002/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2000/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

黃桃益

漢語拼音
Huang Taoyi
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1966 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李玉林

漢語拼音
Li Yulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

禹光

漢語拼音
Yu Guang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍少將

張劍飛

漢語拼音
Zhang Jianfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張國初

漢語拼音
Zhang Guochu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1941
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1960/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

龍川

漢語拼音
Long Chuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1931 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名龍受川