Subscribe to RSS - 武昌

您在這裡

武昌

胡傳治

漢語拼音
Hu Chuanzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1929
死亡
2018 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬純古

漢語拼音
Ma Chungu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1907
死亡
1979
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邵農

漢語拼音
Shao Nong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1928 / 11
死亡
2014 / 4
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1949/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉中一

漢語拼音
Liu Zhongyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1930 / 12
死亡
2020 / 1
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註