Subscribe to RSS - 招遠

您在這裡

招遠

宋軍繼

漢語拼音
Song Junji
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

康曉

漢語拼音
Kang Xiao
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
外交官

王戎

漢語拼音
Wang Rong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
2017 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉慧晏

漢語拼音
Liu Huiyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊吉貴

漢語拼音
Yang Jigui
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/?
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
大校

李春生

漢語拼音
Li Chunsheng 
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

馮立族

漢語拼音
Feng Lizu
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1926
死亡
1990 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1940/4
出生地
政黨 入黨時間
1942/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

徐澤

漢語拼音
Xu Ze
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林虎

漢語拼音
Lin Hu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1927
死亡
2018 / 3
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1938
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜異康

漢語拼音
Jiang Yikang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1953 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面