Subscribe to RSS - 棲霞

您在這裡

棲霞

趙喜明

漢語拼音
Zhao Ximing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

林書香

漢語拼音
Lin Shuxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李春亭

漢語拼音
Li Chunting
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1936 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1957/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高德占

漢語拼音
Gao Dezhan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1952/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面