Subscribe to RSS - 濟源

您在這裡

濟源

張黎

漢語拼音
Zhang Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李偉

漢語拼音
Li Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧中原

漢語拼音
Lu Zhongyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1952 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981
共青團
特殊關係 備註

徐敬業

漢語拼音
Xu JingYe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李繼良

漢語拼音
Li Jiliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1954/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王志強

漢語拼音
Wang Zhiqiang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王繼英

漢語拼音
Wang Jiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1933
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註