Subscribe to RSS - 吳江

您在這裡

吳江

許鳳元

漢語拼音
Xu Fengyuan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾任武警部隊政委、軍事科學院政委之許耀元上將六弟。 2014年7月晉升為少將後,許鳳元也成為吳江許家繼武警部隊政委許耀元之後的又一位將軍。 妻子是部隊醫院的軍醫。

莊炳坤

漢語拼音
Zhuang Bingkun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周學文

漢語拼音
Zhou Xuewen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭蘭蓀

漢語拼音
Zhen Lanxun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1987/5
共青團
特殊關係 備註
"無機化學家、博士生導師 中國民主同盟(民盟)會員 1986年獲美國Rice大學博士學位 "

許耀元

漢語拼音
Xu Yaoyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
調為軍事科學院政委,推測軍銜應由武警上將換為上將

鄭坤生

漢語拼音
Zheng Kunsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汝信

漢語拼音
Ru Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1949
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
筆名茹行

王文榮

漢語拼音
Wang Wenrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1943 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

顧雲飛

漢語拼音
Gu Yunfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1930
死亡
2000 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王榮炳

漢語拼音
Wang Rongbing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面