Subscribe to RSS - 南匯

您在這裡

南匯

沈金龍

漢語拼音
Shen Jinlong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍中將軍銜

楊富珍

漢語拼音
Yang Fuzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/1
共青團
特殊關係 備註
曾用名徐富珍

顧文根

漢語拼音
Gu Wengen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1965
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

華士飛

漢語拼音
Hua Shifei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1964/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級政工師

徐根初

漢語拼音
Xu Genchu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1962/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註