Subscribe to RSS - 蓬萊

您在這裡

蓬萊

張彭

漢語拼音
Zhang Peng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 2
死亡
2019 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1944/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1944/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉志江

漢語拼音
Liu ZhiJiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王鑒

漢語拼音
Wang Jian
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1917
死亡
2018 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王振華

漢語拼音
Wang Zhenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周慧琳

漢語拼音
Zhou Huilin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧明章

漢語拼音
Lu Mingzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張敏

漢語拼音
Zhang Min 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫達

漢語拼音
Sun Da
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984
出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

鄒小平

漢語拼音
Zou Xiaoping
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹宇

漢語拼音
Cao Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面