Subscribe to RSS - 蓬萊

您在這裡

蓬萊

王乃學

漢語拼音
Wang Naixue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張彭

漢語拼音
Zhang Peng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 2
死亡
2019 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1944/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1944/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉志江

漢語拼音
Liu ZhiJiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王鑒

漢語拼音
Wang Jian
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1917
死亡
2018 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王振華

漢語拼音
Wang Zhenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周慧琳

漢語拼音
Zhou Huilin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧明章

漢語拼音
Lu Mingzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張敏

漢語拼音
Zhang Min 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫達

漢語拼音
Sun Da
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984
出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

鄒小平

漢語拼音
Zou Xiaoping
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面