Subscribe to RSS - 陽城

您在這裡

陽城

梁建勇

漢語拼音
Liang Jianyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許世宏

漢語拼音
Xu Shihong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郝遠

漢語拼音
Hao Yuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
日本
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/3
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派。 赴日本研修,赴紐西蘭訪問學者。

王文理

漢語拼音
Wang Wenli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1935
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註