Subscribe to RSS - 萊蕪

您在這裡

萊蕪

亓延軍

漢語拼音
Qi Yanjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張樹軍

漢語拼音
Zhang Shujun
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張務鋒

漢語拼音
Zhang WuFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏佑江

漢語拼音
Wei Youjiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

高志杰

漢語拼音
Gao Zhijie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王燕文

漢語拼音
Wang yanwun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

周中樞

漢語拼音
Zhou Zhongshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王玉仁

漢語拼音
Wang Yuren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高雲龍

漢語拼音
Gao Yunlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建成員

王其人

漢語拼音
Wang Qiren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1911 / 11
死亡
1991 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1930
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
本名仁瑞先,曾用名王其仁。

頁面