Subscribe to RSS - 安國

您在這裡

安國

郭新立

漢語拼音
Guō XīnLì
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張義珍

漢語拼音
Zhang Yizhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬懿

漢語拼音
Ma Yi
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
正副處級
特殊關係 備註

甄佔民

漢語拼音
Zhen Zhanmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙昭

漢語拼音
Zhao Zhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923
死亡
2004 / 11
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1937/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
特殊關係 備註
1988/9晉升空軍中將軍銜

李宏

漢語拼音
Li Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱田順

漢語拼音
Zhu Tianshun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 4
死亡
2004 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/10
共青團
特殊關係 備註

邢明軍

漢語拼音
Xing Junming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張彥欣

漢語拼音
Zhang Yanxin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王子健

漢語拼音
Wang Zijian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924
死亡
2016 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面