Subscribe to RSS - 湘潭

您在這裡

湘潭

朱東陽

漢語拼音
Zhu Dongyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1933 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉光和

漢語拼音
Liu Guanghe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面