Subscribe to RSS - 北京市

您在這裡

北京市

董中原

漢語拼音
Dong ZhongYuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓曉武

漢語拼音
Han XiaoWu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董玲

漢語拼音
Dong Ling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李學忠

漢語拼音
Li XueZhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1980/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金世洵

漢語拼音
Jin ShiXun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賈志鴻

漢語拼音
Jia Zhihong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
一級高級檢察官

閆仲秋

漢語拼音
Yan Zhongqiu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閆傲霜

漢語拼音
Yan Aoshuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1988
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王德成

漢語拼音
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉波

漢語拼音
Liu Bo
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 3
死亡
2017 / 7
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.1956年12月加入九三學社,1980年9月加入中國共產黨。

頁面