Subscribe to RSS - 雙城

您在這裡

雙城

王淑濱

漢語拼音
Wang Shubin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.講師。

李豪岩

漢語拼音
Li Haoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

趙文洲

漢語拼音
Zhao Wenzhou
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

文海英

漢語拼音
Wen Haiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹玉書

漢語拼音
Cao Yushu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1948 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1968/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋恩華

漢語拼音
Song Enhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李長江

漢語拼音
Li Changjiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
副研究員。 從政前職業:大學行政人員 特別身份:共青團中央背景"