Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

趙龍

漢語拼音
Zhao Long
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王紅

漢語拼音
Wáng Hóng
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2000年4月加入民革。

黃集驤

漢語拼音
Huang JiXiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1980/09入伍
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安衛平

漢語拼音
An WeiPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12入伍
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

牟明濱

漢語拼音
Mou Mingbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張憲軍

漢語拼音
Zhang Xianjun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于群

漢語拼音
Yu Qun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

關強

漢語拼音
Guan Qiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

顧玉才

漢語拼音
Gu Yucai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張英

漢語拼音
Zhang Ying
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916
死亡
2015 / 9
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面