Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

侯樹山

漢語拼音
Hou ShuShan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

滕佳材

漢語拼音
Teng JiaCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉強

漢語拼音
Liu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2017年11月23日,涉嫌嚴重違紀,目前正接受組織審查。

李文科

漢語拼音
Li WenKe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2017年2月28日,涉嫌嚴重違紀,接受組織審查。 2.2017年3月7日,涉嫌嚴重違紀,中央已決定免去其領導職務 。

趙冲久

漢語拼音
Zhao ChongJiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閻立

漢語拼音
Yan Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙銘

漢語拼音
Zhao Ming
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓玉起

漢語拼音
Han Yuqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李宇光

漢語拼音
Li Yuguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1959 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
正副處級
特殊關係 備註

關志鷗

漢語拼音
Guan Zhiou
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面