Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

楊宗仁

漢語拼音
Yang Zongren
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1993/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

才華

漢語拼音
Cai Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1956
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王儉

漢語拼音
Wang Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.一級警監警銜。

邵鴻

漢語拼音
Shao Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.九三學社

閻慶文

漢語拼音
Yan Qingwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖盛峰

漢語拼音
Xiao Shengfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓東太

漢語拼音
Han Dongtai
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓德洋

漢語拼音
Han Deyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官

薛康

漢語拼音
Xue Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1994年12月加入中國民主促進會

剛占標

漢語拼音
Gang Zhanbiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/6
出生地
政黨 入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面