Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

石雲生

漢語拼音
Shi Yunsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1956/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于振武

漢語拼音
Yu Zhenwu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1931 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

谷善慶

漢語拼音
Gu Shanqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1931 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1947/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周鐵農

漢語拼音
Zhou Tienong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1960/10
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革

杜鐵環

漢語拼音
Du Tiehuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1955/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張柏林

漢語拼音
Zhang Bailin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳奎元

漢語拼音
Chen Kuiyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"職級:黨和國家領導人(即高層幹部) 從政前職業:地方黨校教員 特別身份:①江澤民集團人馬(中央機關),②資深地方幹部(蒙、藏、豫)"

趙虹

漢語拼音
Zhao Hong
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李貴鮮

漢語拼音
Li Guixian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1937 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1965/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳雲林

漢語拼音
Chen Yunlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面