Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

孟慶祥

漢語拼音
Meng Qingxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1959/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姚文緒

漢語拼音
Yao Wenxu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1925 / 12
死亡
2010 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟慶平

漢語拼音
Meng Qingping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1937 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張亞非

漢語拼音
Zhang Yafei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1970/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

厲有為

漢語拼音
Li Youwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范長龍

漢語拼音
Fan Changlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

符廷貴

漢語拼音
Fu Tinggui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1963/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生地同籍貫

侯樹森

漢語拼音
Hou Shusen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳大衛

漢語拼音
Chen Dawei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1974/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊明生

漢語拼音
Yang Mingsheng
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面