Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

肖作福

漢語拼音
Xiao Zuofu
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉海榮

漢語拼音
Liu Hairong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 2
死亡
2019 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃躍金

漢語拼音
Huang Yuejin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

紀馨芳

漢語拼音
Ji Xingfang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅克誠

漢語拼音
Fu Kecheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于均波

漢語拼音
Yu Junbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉志華

漢語拼音
Liu Zhihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2006/12因為貪汙被開除黨籍免除所有職務。

叢福奎

漢語拼音
Cong Fukui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王宗璋

漢語拼音
Wang Zongzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉逢君

漢語拼音
Liu Fengjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面