Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

趙希正

漢語拼音
Zhao Xizheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1942 / 2
死亡
2016 / 8
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡家燕

漢語拼音
Hu Jiayan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李春城

漢語拼音
Li Chuncheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1973/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
助理研究員。 涉嫌貪腐嚴重違紀(2014/4已開除黨籍及公職)

董萬德

漢語拼音
Dong Wande
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖作福

漢語拼音
Xiao Zuofu
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉海榮

漢語拼音
Liu Hairong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 2
死亡
2019 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃躍金

漢語拼音
Huang Yuejin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/1
共青團
正副處級
特殊關係 備註

紀馨芳

漢語拼音
Ji Xingfang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅克誠

漢語拼音
Fu Kecheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于均波

漢語拼音
Yu Junbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面