Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

劉國強

漢語拼音
Liu Guoqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師

楊新華

漢語拼音
Yang Xinhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙新良

漢語拼音
Zhao Xinliang
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁世發

漢語拼音
Ding Shifa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐德

漢語拼音
Xu De
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐文才

漢語拼音
Xu Wencai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫奇

漢語拼音
Sun Qi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高國珠

漢語拼音
Gao Guozhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳素芝

漢語拼音
Chen Suzhi
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

路明

漢語拼音
Lu Ming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1961/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1989/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建成員

頁面