Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

肖盛峰

漢語拼音
Xiao ShengFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓東太

漢語拼音
Han DongTai
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓德洋

漢語拼音
Han DeYang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛康

漢語拼音
Xue Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

剛占標

漢語拼音
Gang Zhanbiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/6
出生地
政黨 入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫遠良

漢語拼音
Sun Yuanliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/9
出生地
政黨 入黨時間
1976/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧曉光

漢語拼音
Lu Xiaoguang
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葛會波

漢語拼音
Ge Huipo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈中陽

漢語拼音
Shen Zhongyang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

敬大力

漢語拼音
Jing Dali 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面