Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

包鋼

漢語拼音
Bao Gang
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王守東

漢語拼音
Wang Shoudong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙曉哲

漢語拼音
Zhao Xiaozhe
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張漢暉

漢語拼音
Zhang Hanhui
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張軍

漢語拼音
Zhang Jun
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶雲淩

漢語拼音
Nie Yunling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范宏

漢語拼音
Fan Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

谷振春

漢語拼音
Gu ZhenChun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革

孫軼

漢語拼音
Sun Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李金科

漢語拼音
Li JinKe
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面