Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

馮忠華

漢語拼音
Feng Zhonghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張國厚

漢語拼音
Zhang GuoHou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1981/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方向明

漢語拼音
Fang XiangMing
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石岱

漢語拼音
Shi Dai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1990/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐延豪

漢語拼音
Xu Yanhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王樹權

漢語拼音
Wang Shuquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1974/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭衛平

漢語拼音
Guo Weiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張毓茂

漢語拼音
Zhang Yumao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 6
死亡
2019 / 2
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1984年3月加入民盟

王雲清

漢語拼音
Wang YunQing
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2000/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2007/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孫亮

漢語拼音
Sun Liang
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2008/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2000/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面