Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

唐雙寧

漢語拼音
Tang Shuangning 
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

魏小鵬

漢語拼音
Wei Xiaopeng 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1982/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐翔

漢語拼音
Xu Xiang 
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

徐樅巍

漢語拼音
Xu Congwei 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

柯炳生

漢語拼音
Ke Bingsheng 
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
特殊關係 備註

張德祥

漢語拼音
Zhang Dexiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

朱荻

漢語拼音
Zhu Di 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

許武

漢語拼音
Xu Wu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
西歐
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫家學

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/9
共青團
特殊關係 備註

趙家榮

漢語拼音
Zhao Jiarong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面