Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

張軍

漢語拼音
Zhang Jun
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶雲淩

漢語拼音
Nie Yunling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范宏

漢語拼音
Fan Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

谷振春

漢語拼音
Gu ZhenChun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫軼

漢語拼音
Sun Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李金科

漢語拼音
Li JinKe
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟慶海

漢語拼音
Meng QingHai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王明玉

漢語拼音
Wang MingYu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊宗仁

漢語拼音
Yang ZongRen
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1993/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

才華

漢語拼音
Cai Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1956
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面