Subscribe to RSS - 文登

您在這裡

文登

董新光

漢語拼音
Dong XinGuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民建成員。

于建成

漢語拼音
Yu JianCheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邢春寧

漢語拼音
Xing ChunNing
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

崔友平

漢語拼音
Cui you ping
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林山青

漢語拼音
Lin shan qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

叢日剛

漢語拼音
Cong rigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

邢書成

漢語拼音
Xing Shucheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于旭波

漢語拼音
Yu Xupo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/5
共青團
特殊關係 備註

戚建國

漢語拼音
Qi Jianguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2002/3 晉升少將軍銜 2010/7 晉升中將軍銜 汶川地震發生後,成為「軍隊抗震救災指揮組」辦公室負責人之一(2008)

姚光

漢語拼音
Yao Guan
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
特殊關係 備註
高級編輯

頁面