Subscribe to RSS - 遵化

您在這裡

遵化

張德隆

漢語拼音
Zhang Delong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925 / 3
死亡
1988 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李本

漢語拼音
Li ben
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 5
死亡
2016 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1944/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王國藩

漢語拼音
Wang Kuofan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1919 / 12
死亡
2005 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1958/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王賀文

漢語拼音
Wang Hewen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊國梁

漢語拼音
Yang Guoliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1963/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙啟正

漢語拼音
Zhao Qizheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1963/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註